با مداحی:

حاج قاسم نعمتی و کربلاییان مصطفی روحی

محسن کیانی نژاد ؛ محمدرضا میرزاخانی
امیرحسین زارع