روضه: امام سجاد (ع) - کربلایی مصطفی روحی

زمینه - کربلایی مصطفی روحی

نوحه - کربلایی مصطفی روحی

واحد - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور - کربلایی امیرحسین زارع

شور - کربلایی محسن کیانی نژاد

شور و مناجات پایانی - کربلایی مصطفی روحی