مراسم صفر 1391

در ایام محرم و صفر دمامه زنان هیئت حضرت علی اکبر (ع) قرچک بر دیدگان هیئت العباسی ها منت گذاشتند و با اجرای این سنت اصیل ، شور و نشاط معنوی وصف ناشده ای تزریق نمودند . اجرشان با حضرت ارباب .

مراسم صفر 1391  مراسم صفر 1391  مراسم صفر 1391

مراسم صفر 1391  مراسم صفر 1391

دهه دوم محرم 1391  دهه دوم محرم 1391

با تقدیر و تشکر از قبول زحمت خادمین هیئت حضرت علی اکبر (ع) قرچک