به اذن آقا امیرالمومنین ع

مراسم شب ۱۹ رمضان


جمعه ۲۸ - ۰۵- ۱۳۹۰   راس ساعت ۲۱

 

مکان :             

منزل حاج مسعود بنی اسدی

شهرری - خیابان آرد ایران ، کوچه فرزین ، تابلوی هیئت